Benvenuti nel mio blog, un luogo di pensieri e parole

mercoledì 27 luglio 2011

Dialoghi tra pesci nei mari siciliani (solo per parenti e amici siculi)
Stanotte ho avuto un'ispirazione poetica.
Ecco a voi questi miei brevi ma significativi
dialoghi tra "pisci" siciliani:


Nuota, ci dissi ‘a vongola a trota

Ma tu si loccu, ci dissi ‘u miruzzu o croccu

Mi pari libecciu, ci dicci ‘a trigghia o pischerecciu

Ma si studdutu? Ci dissi ‘u pisci o mutu

Accussì funni u muturi, ci dissi ‘u pavuru o piscaturi

Io chistu no toccu, ci dissi ‘u piscispada o piscistoccu

Io chistu mu manciu, ci dissi ‘a sadda o ganciu

Io mu calassi, dissi ‘a ricciola e nassi

Chi biddizza! Dissi ‘u calamaru a rizza

Io linguini non ni vogghiu, dissi ‘u gamberettu o scogghiu

Ma l’aria è bedda frisca, dissi ‘a sogghiula a lisca

Ma a mia cu mi potta? Dissi ‘u piscistoccu a ‘gghiotta

Aju siti, dissi ‘u iammuru a riti

A mia fammi un Negroni, dissi ‘a ricciola o gamberoni

Chi facemu? - ci dissi ‘u tunnu o remu - ni jemu?

Amuninni, dissi ‘u tunnu chi pinni! Pari chi mi manca a fozza, rispundiu a cozza

Pari chi non c’ha fazzu - dissi u piscaturi o brazzu. Ficimu ficimu, e non pigghiammu ‘n…

1 commento: